Metodologija APSART-a predstavlja sistem vežbi, improvizacija i igara, nastalih kao spoj iskustava brojnih pozorišnih stručnjaka i pravaca. Iskustva koja su se u radu sa specifičnim društvenim grupama pokazala kao najdelotvornija, integrisana su u dinamičan i otvoren metodololški sistem koji se neprestano dopunjava, usavršava i prilagođava. Ovaj sistem je proveren u radu sa decom, studentima, osuđenicima, adolescentima sa psihičkim problemima, zavisnicima od droga i drugim društvenim grupama.

Mogući tok

Prva faza rada se fokusira na razvoj grupe što je preduslov za dalji rad: vežbe upoznavanja, komunikacije, poverenja, osetljivosti, pokreta, glasa i kroz učenje slušanja, saradnje i podrške drugima stvara se stimulativna i bezbedna sredina u kojoj smo spremni da rizikujemo, da se otvaramo, pravimo greške i probamo iznova. Zatim se zajednički eksperimentiše i istražuju pravci u kojima će projekat krenuti kao i poruke i način na koje će biti prenesene (paralelni rad na formi i sadržaju). Ovaj proces je nelinearan i otvoren; praktične vežbe se smenjuju sa diskusijama, radi se na intenzivnoj razmeni iskustava, mišljenja, ideja, i stavova u sredini koja daje podršku i u stanju je da odgovorno analizira. Vođa radionice poštuje kontekst i odluke grupe i ne nameće sopstvena rešenja. Polazište se ne ograničava unapred pripremljenom temom, već se učesnicima omogućava da do svojih tema dođu kao grupa.

U istraživanju se mogu koristiti različiti stimulusi – igra, lično iskustvo, tekst, film, skulptura, slika, muzika, maske, fotografija, pokret, ples, zvuk, improvizacija. Eksperimentiše se sa novim odgovorima na stare situacije i uobičajenim ulogama i identitetima. Učesnici se podržavaju da sposobnost kreativne transformacije koju istražuju tokom radionica, transponuju u svoje lično svakodnevno iskustvo.

Tokom procesa može, ali i ne mora da nastane predstava. Ona je kolektivni proizvod grupe u svakom smislu što se vidi kako u kreativnom doprinosu procesu stvaranja tako i u smislu ispunjavanja ličnim sadržajima. Ona u jednom trenutku postaje apsolutni fokus grupe, centar oko koga se udružuju kreativni i motivacioni potencijali. Ona je zapravo proizvod jedinstva grupe ali i sredstvo kojim grupa želi da izvrši određeni uticaj na publiku/društvenu zajednicu i prenese joj neku poruku…

Prednosti rada

Primenjeno pozorište i drama koriste učenje kroz iskustvo na jedinstven i moćan način. Zbog toga ova metoda ima značajnu prednost u odnosu na metode zasnovane samo na diskusiji i razgovoru. Sadržaj razgovora se lako zaboravlja za razliku od iskustva činjenja koje se zaboravlja znatno teže a naročito ukoliko je to činjenje u vezi sa nečijim ličnim životnim iskustvom.

Još neke od prednosti ovakvog načina rada su:

 • Ličniji pristup. Primenjeno pozorište i drama omogućavaju da učesnici predstavljaju karaktere i situacije iz ličnog života i iskustva. Takođe im je omogućeno da se ogledaju jedni u drugima i proveravaju gledajući i analizirajući druge – što može imati veoma pozitivan uticaj.

 • Podsticanje neverbalnih formi izražavanja. Primenjeno pozorište i drama se ne oslanjaju na dramski tekst i ne zahtevaju obavezno verbalnu sposobnost. Mnoge vežbe imaju neverbalni karakter, tako da osobe sa smanjenim verbalnim sposobnostima takođe dolaze do izražaja.

 • Aktivnost i spontanost. Primenjeno pozorište i drama su veoma pogodni za aktivne osobe. U igrama i vežbama učesnici su motivisani da aktivno učestvuju i time vežbaju osnovne socijalne veštine npr. saradnju, poverenje, toleranciju, samokontrolu kao i mnoge druge.

 • Usmerenost na mišljenje, emocije i ponašanje. Primenjeno pozorište i drama se obraćaju ličnosti u celini i uzimaju u obzir misli, osećanja i ponašanje u jednakoj meri. Osvešćivanje emocija, razgovor o njima, prikazivanje i proživljavanje emocija na siguran i sadržajan način donosi ogromnu korist učesnicima i povećava njihovu sposobnost za adekvatno ispoljavanje istih.

 • Praktičnost i trenutnost. Primenjeno pozorište i drama je praktično i efikasno sredstvo u istraživanju destruktivnog ponašanja i vežbanja alternativnih modela ponašanja. Zbog toga što drama izaziva emocije i sećanja na snažan i trenutan način, učesnik je u boljoj poziciji da osvesti i otkrije misli i osećanja vezana za neki događaj.

 • Mogućnost vežbanje. Dramski pristup se koristi i da pomogne učesnicima u artikulaciji tela, pokreta, učenju i testiranju novih veština i novih uloga.

Tehnike

Neke od tehnika koje koristimo u radu su:

 1. Generalne igre i vežbe (učenje imena; izgradnja grupe, poziv na lično otkrivanje, promovisanje poverenja, rešavanje problema i saradnja, podizanje energije; vežbanje koncentracije; vežbanje pamćenja; komunikacija; pouzdanost; imaginacija…)

 2. Igre i improvizacije sa fokusom na emocionalnu pismenost

 3. Aktivni posmatrač (vežbe i imrpovizacije u kojima oni koji posmatraju aktivno učestvuju sa komentarima i intervencijama u sceni)

 4. Zamrznute slike (statične slike stvarnih ili izmišljenih situacija i karaktera. Koriste se za istraživanje razmišljanja, osećanja i ponašanja karaktera)

 5. Role play (igranje određene uloge više nego karaktera. Cilj nije uverljivost lika već tačnost situacije i postupaka. Može se izvoditi na tri načina: u ulozi ja , stvaran lik i izmišljen lik)

 6. Tehnike Teatra potlačenihAugusto Boal (tehnika statua, forum scene, forum predstava)

 7. Tehnika Duga željaRainbow of desire”Augusto Boal (tehnike koje se koriste za otkrivanje unutrašnjih opresora, Cop in the head…)

 8. Jo Blagg” tehnika prof. James Thompsona (tehnika koja se koristi u radu sa maloletnim delinkventima, osuđenicima i mladima koji imaju problema sa ofanzivnim, destruktivnim ponašanjem)

…i mnoge druge…

 

Sve ove tehnike se kombinuju, prilagođavaju i izvode u zavisnosti od vrste grupe, od fokusa problema, od povratne reakcije učesnika, kao i od vremena kojim se raspolaže za rad u jednom ili više ciklusa radionica.

Primenjeno pozorište je primenjivo u svakom kontekstu, na svakom mestu, sa svakom grupom i u veoma različite svrhe. Od rada sa decom u školama, decom i odraslima sa posebnim potrebama, osoba sa invaliditetom, osuđenicima, maloletnim prestupnicima, zavisnicima, zaposlenih u nekom kolektivu…

 

Ciljevi

Kroz sistem različitih igara, fizičkih vežbi, dramskih vežbi, improvizacija, analiza i razgovora, kreativnih zadataka ostvarujemo sledeće ciljeve kod polaznika dramske radionice:

 • Razvoj samopoštovanja i samopouzdanja

 • Razvoj emocionalne pismenosti i inteligencije

 • Razvoj i unapređenje komunikacijskih sposobnosti

 • Osvešćivanje ličnih postupaka i odgovornosti

 • Otkrivanje posledica određenih modela ponašanja

 • Razvoj i podrška ispoljavanju kreativnih potencijala